MR

Via de medezeggenschapsraad kunt u als ouder invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR staat voor openheid, transparantie en democratie, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. Belangrijke MR-items voor de komende tijd zijn: “wat maakt de Peppel een aantrekkelijke school” en verdere verbetering van de communicatie.

Samenstelling

De Raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De volgende personen hebben zitting in de Raad:

 • Marloes Janssen (voorzitter)
 • Nicolet Jansen (lid)
 • Susanne Jannink (secretaris)
 • Jetske Morsink (lid)

Bevoegdheden
Binnen de MR nemen wij standpunten in ten aanzien van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Wij hebben daarvoor 2 belangrijke instrumenten: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. De MR heeft onder andere adviesrecht bij:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Instemmingsrecht

Bij zaken met instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR geen besluiten nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. De MR heeft instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Het schoolplan en schoolreglement
 • Beleid ten aanzien van veiligheids-, gezondheid- en welzijnsbeleid

Lid worden

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.