Levensbeschouwing

Bij de Peppel krijgen kinderen de gelegenheid om HVO (humanistisch onderwijs) of GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) te volgen.

Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Wij beginnen de dag met een dagopening. We gebruiken hiervoor een kalender, waarop cultureel en religieus bepaalde gebeurtenissen staan. We bespreken deze gebeurtenissen, de bedoelingen en de achtergronden ervan. Ook betrekken we de actualiteit hierin. Het doel hiervan is om het wereldbeeld van kinderen te vergroten. Kinderen vergaren inzichten, die leiden tot wederzijds begrip. Door middel van themamiddagen gaan we de verschillende religies uitdiepen.  Ook bieden we op basis van keuze de mogelijkheid om godsdienst, filosofie of humanistisch vormend onderwijs te volgen

Onze vakleerkrachten verzorgen deze lessen bij de Peppel. Deze lessen kunnen worden gevolgd vanaf groep 3. Aan het eind van het schooljaar kunt u kiezen of uw kind het volgende schooljaar wilt laten deelnemen aan deze lessen.

HVO

In het HVO worden jonge mensen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas. Op een kritische en creatieve manier leren ze omgaan met vragen over normen, waarden en levensbeschouwing. In de HVO-les onderzoeken leerlingen gezamenlijk hun ervaringen en ideeën en leren ze keuzes te maken en te verantwoorden. Ze worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling ervaren wat waardevol is aan het bestaan.

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt bij HVO-lessen. Het onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen. Een voorbeeld van een moreel dilemma waarmee leerlingen te maken kunnen krijgen is het volgende:
“De pen van de meester is gestolen. Jij hebt gezien dat je beste vriend dat heeft gedaan. De meester vraagt aan de klas of iemand er iets van weet. Wat doe je, klik je of lieg je tegen de meester?”

Er zijn veel meer thema’s die in de loop van het HVO-jaar de revue passeren. Thema’s als anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, feest en familie komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan activiteiten die buiten de school plaatsvinden.

GVO

Door een kennismaking met het christendom (en andere godsdiensten) en de Bijbel, door verhalen, symbolen en gebruiken krijgen leerlingen inzicht krijgen in de wereld van geloven. Ze krijgen woorden en taal om over hun eigen levensbeschouwing na te denken.

Dit onderwijs biedt leerlingen de kans om begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen. Zo worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een samenleving die multicultureel en multireligieus is.