Plaatje bij het artikel van OBS De Peppel

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

Via de medezeggenschapsraad kunt u als ouder invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR staat voor openheid, transparantie en democratie, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. Belangrijke MR-items voor de komende tijd zijn: "wat maakt de Peppel een aantrekkelijke school" en verdere verbetering van de communicatie.

 

Samenstelling

De Raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De volgende personen hebben zitting in de Raad:

  • Loes Wermink (voorzitter)
  • Marloes Janssen (lid)
  • Ilse Koolen (secretaris)
  • Annet Schippers (lid)

 

Bevoegdheden 

Binnen de MR nemen wij standpunten in ten aanzien van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Wij hebben daarvoor 2 belangrijke instrumenten: het adviesrecht en het instemmingsrecht.Adviesrecht
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. De MR heeft onder andere adviesrecht bij:

Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag

De taakverdeling binnen de schoolleiding

Het vakantierooster

Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school


Instemmingsrecht

Bij zaken met instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR geen  besluiten nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. De MR heeft instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Het schoolplan en schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheids-, gezondheid- en welzijnsbeleid

 

Lid worden 


Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

 

Hoe blijft u op de hoogte?


Regelmatig vindt u "nieuws vanuit de MR" in de Peppelinfo. De medezeggenschapsraad vergadert circa zes keer per jaar. De vergaderdata staan in de Peppelkalender en Peppelinfo. Wilt u een vergadering bijwonen of een agendapunt inbrengen? Geef dit dan door via mr@obsdepeppel.nl of spreek ons even aan. Wilt u de notulen naderhand inzien dan horen wij het graag.

Deel deze pagina: